Runkosäännöt 2023

Keski-Suomi Cup – Vetouistelu runkosäännöt 2023
1 § Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa  Keski-Suomi cupiin 2023 kuuluvissa osakilpailuissa. Osakilpailujen kilpailijakokouksessa voidaan täsmentää kilpailukohtaisia sääntöjä.

2 § Kilpailusarja: Moottoriveto, saa myös soutaa. Edellisvuoden 1. sijan numero säilyy seuraavalle vuodelle. Keski-Suomi Cup käsittää 7 eri osakilpailua joista 5 parasta tulosta huomioidaan cupin kokonaispisteisiin. Osakilpailuun osallistumisesta kippari saa 5 pistettä/ osakilpailu. Kaikki osallistumispisteet lasketaan mukaan cupin lopputuloksiin. Ennakkoon maksamalla osallistumisen ei voi lunastaa osallistumispisteitä ilman että kippari tai varakippari osallistuu kilpailuun. Cupin 7 parasta pääsee SM- loppukilpailuun 2024

3 § Venekunta nimetään kipparin mukaan, miehistön lukumäärää ei ole rajoitettu. Kilpailuissa käytetään Keski-Suomi Cupin omia kilpailunumeroita. Numerotarra on kiinnitettävä näkyvälle paikalle. Kilpailijoiden on noudatettava vesiliikennesäännöksiä, hyviä kalamiestapoja ja kilpailun valvojien antamia ohjeita. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuulla.

4 § Osanottomaksu on 50 euroa / venekunta. Ennakkoilmoittautuneiden harjoitteluluvasta kerrotaan osakilpailukohtaisesti. Alle 20 –vuotiaiden venekuntien osanotto on ilmainen. 

5 § Venekunta saa nimetä yhden varakipparin ja varakipparia voi käyttää enintään yhdessä (1) osakilpailussa kauden aikana. Varakippari nimetään sitten kun venekunta sitä tarvitsee. Huom. Varakippari ei ole saanut toimia saman kauden aikana K-S Cupissa kipparina tai varakipparina toisessa venekunnassa. Venekunnan varsinainen kippari ei voi olla osakilpailussa miehistössä toisessa veneessä eikä samassa veneessä jossa käytetään varakipparia.

6 § Kilpailualueesta annetaan kartta, josta selviävät rajat ja sallitut rantautumisalueet.

 § Kilpailukalat ja alamitat: Kilpailun kalat sekä alamitat ja kalojen kertoimet määritetään kilpailukohtaisesti, ottaen huomioon kunkin järven kalasto. Kalat tuodaan punnitukseen osakilpailun säännöissä tai kilpailijakokouksessa erikseen ilmoitetulla tavalla. Kalojen väkivaltainen käsittely on kielletty. Mikäli punnitukseen tuodaan enemmän kuin yhden senttimetrin kilpailun alamittaa lyhyempi kala, hylätään koko kilpailutulos. Väkivaltaisesti käsitellyn kalan tuominen punnitukseen johtaa myös kilpailutuloksen hylkäämiseen. Kalat tuodaan punnitukseen pyöreinä. Kalat verestetään pistämällä kurkkua katkaisematta. Esimittauspiste on käytettävissä ennen varsinaista punnitusta. Kilpailun järjestäjä ei ole velvollinen punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa. Kilpailukalat mitataan yhteen puristetun leuankärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kilpailun järjestäjä suorittaa mittauksen. Kilpailija ei saa koskea mitattavaan kalaan mittauksen aikana. Kilpailijalla on velvollisuus tarkastaa punnitustuloksensa heti punnituksen tapahduttua. Kilpailijalla ja kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää punnitus, jos he ovat eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Ko. saaliskala laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa ja punnitsee kalan välittömästi muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston mittauksesta ja punnituksesta ei voi valittaa. Kilpailun paremmuuden ratkaisee saaliin paino korotettuna painokerroinpisteillä. Kilpailija hyväksyy punnitustuloksen allekirjoituksellaan. 

8 § Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Heittokalastusta, trokastusta, vertigaalijigausta, pilkkimistä tai edellä mainittuihin verrattavissa olevaa kalastustapaa harrastava venekunta hylätään ja suljetaan myös Keski-Suomi Cupin muista osakilpailuista. Vieheiden ollessa vedossa on vapojen oltava telineissä. Kalastus ajelehtivasta, pysähtyneestä tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Veneen tulee liikkua eteenpäin. Veneiden välinen etäisyys vähintään 10 metriä. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja kutakin vapaa kohti enintään kaksi (2) koukullista viehettä. Vieheen kiinnittäminen kiinteästi takilanvaijeriin tai kuulaan on kielletty. Elävän syötin käyttö on kielletty. Täkyraksi on sallittu, mikäli osakilpailusäännöissä niin mainitaan. Plaanarikelkat on merkittävä selkeästi havaittavissa olevin lipuin. Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää puutteellisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun ennen tai jälkeen kilpailuajan.

9 § Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti kilpailun jälkeen punnituspaikalle vaikka ei saisikaan saalista. Palauttamatta jättäminen johtaa kilpailualueella etsintätoimiin, joidenka kustannuksista venekunta on korvausvelvollinen. Venekunnan on tultava omin voimin kilpailukeskukseen omalla veneellä kilpailuajan puitteissa. Kipparikokouksessa täsmennetään osakilpailukohtaisia sääntöjä ja ohjeistetaan kilpailijoita. Jokaisesta venekunnasta on oltava edustaja kipparikokouksessa ennen kilpailun alkua. Osakilpailukohtaisissa säännöissä voidaan mainita esim. puhelimella ilmoittamisesta mikäli keskeyttää kilpailun 

10 § Kilpailun kipparikokous alkaa aikaisintaan 10 minuuttia ennen siirtymäajan alkamista. Siirtymäaika alkaa kipparikokouksen jälkeen ellei osakilpailusäännöissä toisin mainita. Kilpailuissa on siirtymäaika noin 30 minuuttia kilpailun alussa (Hankasalmi n.15min) ja lopussa 30 minuuttia. 

11 § Protestiaika alkaa tulosten julkistamisen jälkeen. Protestiaika on enintään 10 minuuttia. Mikäli protestiajan aikana tuloksiin tulee muutoksia, alkaa uusi protestiaika tulosten uudelleen julkistamisen jälkeen. Tulokset ovat virallisia protestiajan päättymisen jälkeen. Virallisista tuloksista ei voi valittaa eikä niitä muuteta, ellei virhe ole tulosten laskussa (taulukko, kaavat tai inhimillinen erehdys). Protestimaksu on 50 euroa joka palautetaan protestin ollessa aiheellinen. Palkinnot jaetaan protestiajan jälkeen.

12 § Tuomarineuvosto koostuu kolmesta henkilöstä, kilpailun johtajasta, K-S Cupin puheenjohtajasta/ sijaisesta sekä yhdestä kilpailuun osallistuvasta kilpailijasta. Tuomarineuvosto käsittelee protestit koskien sääntörikkomuksia ja mittauksen erimielisyyksiä. Tuomarineuvosto pyrkii yksimieliseen päätöksen, mutta mikäli sellaista ei synny, enemmistö päätökseen. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa. Tuomarineuvostoon valitut kilpailijat eivät saa poistua kilpailupaikalta ennen virallisten tulosten julkistamista. Tuomarineuvoston kilpailija jäsene(t) valitaan arvalla tai ehdotusten mukaan kipparikokouksessa.

13 § Kilpailuun osallistuvilla18-64 vuotiailla on kalastuksenhoitomaksu v. 2023 oltava suoritettuna. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kipparin henkilöllisyys sekä kalastuksenhoitomaksu esim. OPM leimojen kirjoittamisen yhteydessä.

14 § Cupin voittaja saa ilmaisen osallistumisen v. 2024 K-S cupin osakilpailuihin.

15 § Kilpailun järjestäjällä on oikeus missä vaiheessa tahansa perua tai siirtää kilpailu.

16 § Maksamalla kilpailumaksun kilpailija hyväksyy henkilötietojen keräämisen tarvittaessa mahdollisen tulorekisteri ilmoituksen tekemistä varten palkintojen luovutuksen yhteydessä sekä sitoutuu noudattamaan näitä runkosääntöjä sekä osakilpailun sääntöjä. Henkilötietoja ei säilytetä tai arkistoida. Kilpailija vastaa palkinnoista mahdollisesti aiheutuvista veroista ja muista kuluista.Junior kilpailu
Juniori voi osallistua osakilpailu kohtaisesti juniori kilpailuun joka järjestetään jokaisen osakilpailun yhteydessä. Osallistuminen on ilmaista, mikäli juniorikipparin venekunta osallistuu myös normaalisti Keski-Suomi Cupin osakilpailuun joko juniorikipparin nimellä tai muun kipparin nimellä maksamalla normaalin osallistumismaksun. Alle 20 -vuotiaan kipparin venekunta on muutenkin ilmainen.

Kilpailun järjestäjät:
Hankasalmen Kalamiehet ry. (HKM)
Itä-Päijänteen Kalakaverit ry (I-PK)
Tyhjänpyytäjät/Keuruun (TP ry)
Jyvässeudun Uistelijat ry (JSU)
Puulan Uistelijat ry (PU)
 Kuhaköpöt ry (KK)

Joukkuekilpailu
Vuonna 2023 ei kilpailla joukkuekilpailussa vaan SM-kisoihin menevä joukkue valitaan henkilökohtaisessa kokonaiskilpailussa parhaiten pärjänneiden kesken. (Ensisijaisesti kokonaiskilpailun 1, 2 ja 3) Valittava joukkue edustaa Keski-Suomi Cupia vuoden 2024 SM-kisoissa