Runkosäännöt 2024

Keski-Suomi Cup – Vetouistelu runkosäännöt 2024

1 § Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa Keski-Suomi cupiin 2024 kuuluvissa osakilpailuissa.
Osakilpailujen kilpailijakokouksessa voidaan täsmentää kilpailukohtaisia sääntöjä.
2 § Kilpailusarja: Moottoriveto, saa myös soutaa. Edellisvuoden 1. ja 2. sijan numero säilyy
seuraavalle vuodelle (Ent. Ks cup sija 1 ja Päijänne-Keitele cup sija 1). Keski-Suomi Cup käsittää 10
eri osakilpailua joista 7 parasta tulosta huomioidaan cupin kokonaispisteisiin. Cupin 12 parasta
pääsee SM- loppukilpailuun 2025
3 § Venekunta nimetään kipparin mukaan, miehistön lukumäärää ei ole rajoitettu. Kilpailuissa
käytetään Keski-Suomi Cupin omia kilpailunumeroita. Numerotarra on kiinnitettävä näkyvälle
paikalle. Kilpailijoiden on noudatettava vesiliikennesäännöksiä, hyviä kalamiestapoja ja kilpailun
valvojien antamia ohjeita. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuulla.
4 § Osanottomaksu on 50 euroa / venekunta. Ennakkoilmoittautuneiden harjoitteluluvasta
kerrotaan osakilpailukohtaisesti. Alle 20 –vuotiaiden venekuntien osanotto on ilmainen.
5 § Venekunta saa nimetä yhden varakipparin ja varakipparia voi käyttää yhdessä (1)
osakilpailussa kauden aikana. Varakippari nimetään sitten kun venekunta sitä tarvitsee.
Venekunnan varsinainen kippari ei voi olla osakilpailussa miehistössä toisessa veneessä eikä
samassa veneessä jossa käytetään varakipparia.
6 § Kilpailualueesta annetaan kartta, josta selviävät rajat ja sallitut rantautumisalueet.
7 § Kilpailukalat ja alamitat: Kilpailun kalat sekä alamitat ja kalojen kertoimet määritetään
kilpailukohtaisesti, ottaen huomioon kunkin järven kalasto. Kalat tuodaan punnitukseen
osakilpailun säännöissä tai kilpailijakokouksessa erikseen ilmoitetulla tavalla. Kalojen
väkivaltainen käsittely on kielletty. Mikäli punnitukseen tuodaan enemmän kuin kaksi (2)
senttimetriä kilpailun alamittaa lyhyempi kala tai alle lakisääteisen mitan, hylätään koko
kilpailutulos. Väkivaltaisesti käsitellyn kalan tuominen punnitukseen johtaa myös
kilpailutuloksen hylkäämiseen. Kalat tuodaan punnitukseen pyöreinä. Kalat verestetään
pistämällä kurkkua katkaisematta. Kurkun katkaiseminen aiheuttaa kyseisen kalan
hylkäämisen. Esimittauspiste on käytettävissä ennen varsinaista punnitusta. Kilpailun järjestäjä
ei ole velvollinen punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa. Kilpailukalat mitataan yhteen
puristetun leuankärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kilpailun järjestäjä suorittaa
mittauksen. Kilpailija ei saa koskea mitattavaan kalaan mittauksen aikana. Kilpailijalla on
velvollisuus tarkastaa punnitustuloksensa heti punnituksen tapahduttua. Kilpailijalla ja kilpailun
järjestäjällä on oikeus keskeyttää punnitus, jos he ovat eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta.
Ko. saaliskala laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa ja punnitsee kalan välittömästi
muun kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston mittauksesta ja punnituksesta ei voi
valittaa. Kilpailun paremmuuden ratkaisee saaliin paino korotettuna painokerroinpisteillä.
Kilpailija hyväksyy punnitustuloksen allekirjoituksellaan.
8 § Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa
heittää. Heittokalastusta, trokastusta, vertigaalijigausta, pilkkimistä tai edellä mainittuihin
verrattavissa olevaa kalastustapaa harrastava venekunta hylätään ja suljetaan myös
loppukauden Keski-Suomi Cupin muista osakilpailuista. Vieheiden ollessa vedossa on vapojen
oltava telineissä. Kalastus ajelehtivasta, pysähtyneestä tai kiinnitetystä/ankkuroidusta
veneestä on kielletty. Veneen tulee liikkua eteenpäin. Veneiden välinen etäisyys vähintään 10
metriä. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja
kutakin vapaa kohti enintään kaksi (2) koukullista viehettä. Vieheen kiinnittäminen kiinteästi
takilanvaijeriin tai kuulaan on kielletty. Elävän syötin käyttö on kielletty. Täkyraksi on sallittu,
mikäli osakilpailusäännöissä niin mainitaan. Plaanarikelkat on merkittävä selkeästi havaittavissa
olevin lipuin, tosin pikku plaanareissa ei vaadita lippuja. Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää
puutteellisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun ennen tai jälkeen kilpailuajan.
9 § Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti kilpailun jälkeen punnituspaikalle vaikka
ei saisikaan saalista. Palauttamatta jättäminen johtaa kilpailualueella etsintätoimiin, joidenka
kustannuksista venekunta on korvausvelvollinen. Venekunnan on tultava omin voimin
kilpailukeskukseen omalla veneellä kilpailuajan puitteissa. Kipparikokouksessa täsmennetään
osakilpailukohtaisia sääntöjä ja ohjeistetaan kilpailijoita. Jokaisesta venekunnasta on oltava
edustaja kipparikokouksessa ennen kilpailun alkua. Osakilpailukohtaisissa säännöissä voidaan
mainita esim. puhelimella ilmoittamisesta mikäli keskeyttää kilpailun
10 § Kilpailun kipparikokous alkaa aikaisintaan 10 minuuttia ennen siirtymäajan alkamista.
Siirtymäaika alkaa kipparikokouksen jälkeen ellei osakilpailusäännöissä toisin mainita.
Kilpailuissa on siirtymäaika noin 30 minuuttia kilpailun alussa ja lopussa 30 minuuttia.
11 § Protestiaika alkaa tulosten julkistamisen jälkeen. Protestiaika on enintään 10 minuuttia.
Mikäli protestiajan aikana tuloksiin tulee muutoksia, alkaa uusi protestiaika tulosten uudelleen
julkistamisen jälkeen. Tulokset ovat virallisia protestiajan päättymisen jälkeen. Virallisista
tuloksista ei voi valittaa eikä niitä muuteta, ellei virhe ole tulosten laskussa (taulukko, kaavat
tai inhimillinen erehdys kilpailun järjestäjän toimesta). Protestimaksu on 50 euroa joka
palautetaan protestin ollessa aiheellinen. Palkinnot jaetaan protestiajan jälkeen.
12 § Tuomarineuvosto koostuu kolmesta henkilöstä, kilpailun johtajasta, K-S Cupin
puheenjohtajasta/ sijaisesta sekä yhdestä kilpailuun osallistuvasta kilpailijasta.
Tuomarineuvosto käsittelee protestit koskien sääntörikkomuksia ja mittauksen
erimielisyyksiä. Tuomarineuvosto pyrkii yksimieliseen päätöksen, mutta mikäli sellaista ei
synny, enemmistö päätökseen. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.
Tuomarineuvostoon valitut kilpailijat eivät saa poistua kilpailupaikalta ennen virallisten
tulosten julkistamista. Tuomarineuvoston kilpailija jäsene(t) valitaan arvalla tai ehdotusten
mukaan kipparikokouksessa.
13 § Kilpailuun osallistuvilla18-69 vuotiailla on kalastuksenhoitomaksu v. 2024 oltava suoritettuna.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kipparin henkilöllisyys sekä kalastuksenhoitomaksu
esim. OPM leimojen kirjoittamisen yhteydessä.
14 § Jokaisesta kilpailusta jaetaan sijoituspisteitä 43 parhaalle venekunnalle (50,45,42,39,38,37
jne). Cupin pistelaskuun huomioidaan 7 parhaat pisteet kymmenestä.
15 § Cupin voittaja saa ilmaisen osallistumisen v. 2025 K-S cupin kaikkiin osakilpailuihin.
16 § Kilpailun järjestäjällä on oikeus missä vaiheessa tahansa perua tai siirtää kilpailu (esim.
vaaralliset sää olosuhteet).
16 § Maksamalla kilpailumaksun kilpailija hyväksyy henkilötietojen keräämisen tarvittaessa
mahdollisen tulorekisteri ilmoituksen tekemistä varten palkintojen luovutuksen yhteydessä
sekä sitoutuu noudattamaan näitä runkosääntöjä sekä osakilpailun sääntöjä. Henkilötietoja ei
säilytetä tai arkistoida. Kilpailija vastaa palkinnoista mahdollisesti aiheutuvista veroista ja muista
kuluista.
Junior kilpailu
Juniori voi osallistua osakilpailu kohtaisesti juniori kilpailuun, joka järjestetään jokaisen
osakilpailun yhteydessä. Osallistuminen on ilmaista, mikäli juniorikipparin venekunta
osallistuu myös normaalisti Keski-Suomi Cupin osakilpailuun joko juniorikipparin nimellä tai muun
kipparin nimellä maksamalla normaalin osallistumismaksun. Alle 20 -vuotiaan kipparin venekunta
on muutenkin ilmainen. Juniori kilpailun palkinnot jaetaan jokaisessa kilpailussa erikseen.
Joukkuekilpailu
Vuonna 2024 ei kilpailla joukkuekilpailussa vaan SM-kisoihin menevä joukkue valitaan
henkilökohtaisessa kokonaiskilpailussa parhaiten pärjänneiden kesken. (Ensisijaisesti
kokonaiskilpailun 1, 2 ja 3) Valittava joukkue edustaa Keski-Suomi Cupia vuoden 2025 SM-kisoissa